شرکت مهندسی صباتام صنعت، تامین کننده تجهیزات آتشنشانی