سیستم اطفاء حریق | سیستم اطفاء حریق
Noramc website template

سیستم اطفاء حریق

تعداد "۱۳" مورد صفحه "۱" از "۱"


اسپرینکلر مخفی (دکوراتیو / concealed sprinkler)

سیستم اطفاء حریق وکنترل دود در فرودگاه دبی 1

سیستم اطفاء حریق وکنترل دود در فرودگاه دبی 2

اسمپل اسپرینکلرهای ROUCHTEC با بالب آلمانی

اسمپل اسپرینکلرهای ROUCHTEC با بالب آلمانی2

عملکرد سیستم زون کنترل ولو 1

عملکرد سیستم زون کنترل ولو 2

عملکرد سیستم زون کنترل ولو 3

اسپرینکلر مخفی ( دکوراتیو - concealed sprinkler) - قسمت 2

اسمبل بالب اسپرینکلر

اسپرینکلر های UL دار روچتک ( ساخت بدنه)

نازل اسپرینکلر در سیستم اطفا حریق آبی

شیر پروانه ای


امتیاز دهید :

جهت اطلاع از آخرین اخبار شرکت ، در خبر نامه ما عضو شوید